مسجد مقدس جمکران

ضدعفونی تمامی سطوح مسجد مقدس جمکران اعم از فضای داخلی و محیط خارجی

مسجد و انجام آزمایش کشت میکروبی در اندازه گیری تعداد آلایندگی ها در فرایند

قبل و بعد از انجام نانو و پاکسازی تمام محیط از هرگونه گروه های میکروبی

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.