فدراسیون والیبال اسلامی ایران

استریل و نابود سازی تمامی گروه های میکروبی به درخواست فدراسیون والیبال و استفاده

از محلول ها ضدعفونی نانوسیلور کژین در ساختمان های اداری و مجتمع های ورزشی و

سالن بدنسازی فدراسیون

تمامی حقوق برای شرکت تجاری و بازرگانی نانو تکنولوژی الماس سیمین فام محفوظ است.